erb_erben_235.jpg
 

Naučná stezka K. J. Erbena

Slavnostní otevření stezky - fotografie

klinutím otevřete celou galerii (35 fotografií)

img_s01.jpg, 5,0kB

mapa a popisy

bod1 bod2 bod3 bod4 bod5 bod6 bod7 bod8 bod9 stezka_mapa.jpg, 72kB

Popis míst

1: Rodný domek K.J.Erbena  více...
2: Studánka na Koši  více...
3: Popraviště  více...
4: Hoj jede z lesa pán...  více...
5: Miletínské lázně  více...
6: Očima K.J.Erbena  více...
7: Po stopách předků - hřbitov  více...
8: Erbenovi tváří vstříc  více...
9: Parkáň  více...

Souhrnné informace

Rozpočet:
1 156 825,- Kč
Žadatel:
Divadelní soubor Erben
Partneři projektu:
město Miletín
Klub přátel K.J.Erbena
Sdružení Podzvičinsko
 
Garant:
Ministerstvo zemědělství
spravuje: Státní zemědělský intervenční fond, Program rozvoje venkova
 
Délka trasy:
25,179 km
Počet zastavení:
9
Slavnostní otevření:
19.června 2010
Popis projektu:
Projekt Naučné stezky K. J. Erbena (dále jen NS K. J. Erbena) je velice zajímavá služba nejen pro návštěvníky oblasti Miletína. Tento slavný miletínský rodák je s místem úzce spjat. Většina jeho děl je inspirována městem a jeho okolím. Naučná stezka je výbornou variantou, jak představit široké veřejnosti život, myšlenky za doby žití K. J. Erbena. V současné době je v rodném domku K. J. Erbena muzeum, které však nedokáže přimět návštěvníky aktivně zapojit všechny smysly. V současné době v místě absentuje jiná varianta seznámení se s životem i literaturou K. J. Erbena. Podstatou problému je do poznání zapojit všechny věkové kategorie. Varianta naučné stezky zapojuje jak ty nejmladší děti s rodiči, tak zaujme i ostatní generace.
Projektem se řeší nedostatečná nabídka služby tohoto druhu, která zapojí a vtáhne do děje širokou veřejnost. Naučný charakter přispívá k duševnímu rozvoji. Naučná stezka je vhodným námětem pro školní výpravy, které si tak výuku literatury, doslova osahají. Naučná stezka, která povede městem a jeho okolím je výhodnou variantou jak posílit venkovskou turistiku této oblasti.
Technické parametry:
Informační tabule budou o velikosti 80x60 cm dřevěné opatřené ochranným nátěrem tak, aby nepodléhaly povětrnostním vlivům. Deska bude umístěna na kovové pozinkované stojně.Velikost pohledové plochy desky je 40 x 80 cm, na níž bude umístěna velkoformátová fotografie s popiskami okolí z odolného materiálu – folie na pevné hliníkové desce. Deska bude ukotvená na tabuli dřevěnými lištami na podklad z voděodolné OSB desky. Tabule bude upevněná na kovové pozinkované noze a ukotvená do země. Umístěno bude 9 tabulí. Vyhlídková místa budou doplněna o mobiliář v podobě laviček (3 lavičky). Do projektu je počítáno i s dvěma dřevěnými sochami – materiál dub opatřený ochranným nátěrem a doplněn osv nosné kovové prvky. Umístěna bude i zeleň v podobě 2 ks stromků třešně a 4 keříčky mateřídoušky. V projektu se počítá i se zpevněním cest aVto veVdvou úsecích .
Výsledkem projektu je kompletní naučná stezka K .J. Erbena, vedená místem rodiště – městem Miletín a okolím. Výsledkem projektu je usazení 9 naučných míst s doprovodným mobiliářem posezením. V rámci projektu budou upraveny i některé části cest trasy. Trasu lze absolvovat od kteréhokoli zastávkového místa, protože na každé tabuli bude umístěn drobný nákres celé trasy. Znační NS je řešeno pískovcovými mezníky označenými barvami města Miletína - žlutou a modrou tak, aby nezasahovalo do rázu města.

Témata na jednotlivých stanovištích

1. - Rodný domek K. J. Erbena
Naučná stezka v celkové délce 5,179 km vychází od rodinného domku K. J. Erbena. Na tomto místě vznikne tabule o velikosti 60x80 cm, která podá kompletní informaci o naučné stezce, s celým jejím znázorněním a zároveň stručně představí osobnost K. J. Erbena. Zakončena bude u miletínské věže.
mapka ↑
2. zastávkové místo – Studánka na Koši
Místo je vybaveno dřevěnou sochou Polednice, lavičkou a informační tabulí a doprovodnou zelení bezprostředně spojenou s tématem. Soubor Kytice začíná básní Mateřídouška, kromě písemné zmínky, zde budou vysázeny rostlinky mateřídoušky. Notoricky známá báseň Polednice přiblíží dřevěná socha samotné Polednice. Návštěvník se dozví něco z historie jeho rodiny, protože dříve v místě stál ovocný, převážně třešňový, sad založený jeho otcem. Z tohoto důvodu se v místě vysází 2 stromy třešně nízkého vzrůstu.
mapka ↑
3. zastávkové místo - Popraviště
Chmurné místo bývalého popraviště nás seznámí s historií popraviště od počátků, kdy město získalo od krále Otakara Přemysla II. hrdelní právo. Zmíněna bude i poslední popravená žena ze sousední obce. Události tohoto místa Erbena inspirovaly k napsání balady Dceřina kletba.
mapka ↑
4. zastávkové místo - Hoj jede z lesa pán…
V pořadí čtvrté místo doplněné opět o posezení a infotabuli je zpestřeno dřevěnou sochou pána, která se dívá na rodný domek K.J.Erbena. Návštěvník, pohledem přes část těla pána uvidí přímo na rodný domek. K místu se váže i balada Zlatý kolovrat, ze které po svolení K.J.Erbena, napsala B. Němcová pohádku.
mapka ↑
5. zastávkové místo - Miletínské lázně
Původní místo lázní nám přiblíží dobu, kdy se zde opravdu scházeli lidé za účelem léčení. Zmínka zde bude i o příteli Erbena K.H.Máchovi. V prostoru lázní se nachází místa k posezení a odpočinku. Umístěna zde bude pouze informační tabule
mapka ↑
6. zastávkové místo - Očima K.J.Erbena
Na tomto stanovišti návštěvník dostane jedinečnou možnost porovnat stávající výhled s dobovým pohledem ze života K.J.Erbena. Dávnou atmosféru dováří i sloup s křížkem, který zde stojí přesně od roku narození K.J.Erbena – 1811. Místo je doplněno o sezení.
mapka ↑
7. zastávkové místo – Po stopách předků – hřbitov
Na místě před hřbitovem návštěvníci získají informace o rodině, která je z části pochovaná na zdejším hřbitově.
mapka ↑
8. zastávkové místo – Erbenovi tváří vstříc
Předposlední místo NS je věnováno pomníku K.J. Erbena a jeho historii. Zahrnuta bude i zmínka o současníkovi a příteli J.N.Lhotovi a Dr. J.Karáskovi, který napsal o Erbenovi 1. životopis.
mapka ↑
9. zastávkové místo – Parkáň
Prostor věže vybízí k podání informací o místech, kde se pohyboval nejen sám Erben, ale i jeho rodina. Popsána bude škola, tehdejší klášter, zámek apod. Z výše patrných výsledků projektu je zřejmé, že naučná stezka má hned několik využití i do budoucna. Vhodná je pro školní výpravy všech věkových kategorií, zájezdy. Sloužit bude především i místním obyvatelům k relaxaci, odpočinku a procházkám. Celá NS je koncipována tak, aby nenarušovala životní prostředí a ráz krajiny. Prvky stezky jsou odolné vůči povětrnostním vlivům i vandalismu. Realizací projektu se přispěje k rozvoji venkovské turistiky v oblasti.
mapka ↑
loga1.jpg, 8,3kB
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí